ระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์์  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร ต้องจบสายวิทย์-คณิต เท่านั้น


หลักฐานประกอบ
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 1  ชุด 
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• สำเนาคะแนน  O-NET  หรือ  สำนาใบแจ้งผลการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป (ตอนที่ 2) PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์  PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  1  ชุด   (ถ้ามี)


การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
• การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ ก.พ. รับรอง


1.สมัครด้วยตนเอง:
1.1 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.christian.ac.th   หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี)  ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เลขที่ 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ


1.2 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7   ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เลขที่  328  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครแล้วจะได้รับ
เอกสาร 3  ฉบับคือ ใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์วัดความรู้  และรายละเอียดประกอบการสมัครวัดความรู้


2.สมัครทางไปรษณีย์:
2.1 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ

2.2 ให้ผู้สมัครซื้อธนาณัติ  (จำนวน  340  บาท   เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร)   สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยคริสเตียน และส่งใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 4.4  มาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000

3.สมัครทาง internet :
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ได้ที่    www.christian.ac.th   โดยให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน และส่งธนาณัติ
ค่าสมัครจำนวน 340 บาท (เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร) สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยคริสเตียน  โดยจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครและธนาณัติมาที่
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เลขที่  144 หมู่ 7  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000


การสอบคัดเลือก
• การสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยจะจัดสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แบบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• การสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• การคัดเลือกโดยการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต