1. บริการด้วยรอยยิ้ม
    (Serve with a Smile)
  2. บริการด้วยท่าทีกระตือรือร้น
    ( Serve enthusiastically )
  3. บริการมากกว่าเดิม
    (Serve more than before)
  4. บริการอย่างสัตย์ซื่อ
    (Serve with honesty)
  5. บริการผู้ใช้บริการก่อนทำงานประจำ
    (Serve client before doing routine work)
  6. บริการด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ
    (Serve with a sense of ownership)
  7. บริการด้วยหัวใจ
    (Serve from the heart)
  8. บริการอย่างมีนวัตกรรม
    (Serve innovatively )
  9. บริการเป็นทีม
    (Serve on a team)
  10. บริการอย่างมีวินัย
    (Serve with discipline)
  11. บริการอย่างมีส่วนร่วม
    (Serve participativery)
  12. บริการให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
    (Serve to delight the client)