คณะวิชา/สถาบัน
 

• บัณฑิตวิทยาลัย

 

• คณะพยาบาลศาสตร์

 

• คณะสหวิทยาการ

 

• คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

• สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์


ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
  • ด้านการบริหารและการต่างประเทศ
    • ฝ่ายบริหารทั่วไป
      • กลุ่มงานสารบรรณ
      • กลุ่มงานแผนและพัฒนา
      • กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
      • กลุ่มงานบริการวิชาการ
      • ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
    • ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด
    • สำนักบริหารบุคลากร
    • สำนักการเงิน
    • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
       
  • ด้านวิชาการ
    • ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและทะเบียน
      • กลุ่มงานบริการวิชาการและงานพิมพ์
      • กลุ่มงานทะเบียนประมวลผลการศึกษาและรับสมัครนักศึกษา
      • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสหกิจศึกษา
    • สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
       
  • ด้านการวิจัย
    • สำนักวิจัย
       
  • ด้านการบริหารทรัพย์สินและสื่อสารการตลาด
    • ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
      • สำนักสื่อสารการตลาด
      • แผนกพัสดุ
      • แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์
      • กลุ่มงานบริการสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร
      • กลุ่มงานบริการยานพาหนะ
      • กลุ่มงานระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และซ่อมบำรุง
      • กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
      • กลุ่มงานกีฬา
      • กลุ่มงานออกแบบ
       
  • ด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
    • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
      • กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
      • กลุ่มงานบริการหอพัก
      • ศูนย์อาหาร
      • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
    • ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม
    • สำนักศาสนกิจ