หมวดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
-กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)
-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(Office of the Higher Education Commission)
-สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization))
-สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)(Office of the Basic Education Commission)
-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(Vocational Education Commission)
-สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(Office of the Education Council)
-สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(The Association of Private Higher Education Institutions of  Thailand)
 
• หมวดกรมจัดหางาน
-กรมการจัดหางาน
 
• หมวดวิทยาศาสตร์
-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• หมวดพยาบาล
-กระทรวงสาธารณสุข l กรมอนามัย l กรมสุขภาพจิต l กรมการแพทย์
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ l ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
หมวดกายภาพบำบัด
-  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย l สภากายภาพบำบัด 
• หมวดการบัญชี
-สภาวิชาชีพบัญชี
 
หมวดทั่วไป
สภาคริสตจักรในประเทศไทย l มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
สถาบันในเครือ
 
 
  
         
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
       
SMART  EYES  "ช่วยเป็นหูเป็นตา"  >>>
  คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด  >>>