ข่าวสมัครงาน
   • 27-04-61 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • 16-03-61 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
   • 16-03-61 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
   • 16-03-61 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงาน
   • 01-02-61 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
   • 14-12-60 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงาน
   • 30-11-60 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   • 01-07-60 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
   • 01-07-60 : ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   
ดาวน์โหลดใบสมัคร
   • ใบสมัครภาษาไทย
   • ใบสมัครภาษาอังกฤษ