ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
• Christian University of Thailand Announcement Re: Recruitment for Full-Time Lecturers

• Download ใบสมัคร
     ใบสมัครภาษาไทย
     ใบสมัครภาษาอังกฤษ