บริการหอพักนักศึกษา  
     
อัตราค่าบำรุงหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
ใบสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
  ประกาศการพักหอพัก มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่1/ปีการศึกษา 2559  
     
  ตัวอย่างห้องพักประเภท 3 เตียง  
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
  ตัวอย่างห้องพักประเภท 4 เตียง  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  ตัวอย่างห้องพักประเภท 6-8 เตียง