หมวดค่าหน่วยกิต        
  >> รายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 2,500.- บาท
                 
  >> รายวิชาในหลักสูตร หน่วยกิตละ 5,000.- บาท
                  
  >> รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตละ 6,000.- บาท
       
หมวดค่าบำรุงปกติ        
  >> ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)   12,000.- บาท