หมวดค่าหน่วยกิต        
  >> รายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 2,000.- บาท
                 
  >> รายวิชาในหลักสูตร    
             > รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,500.- บาท
    > รายวิชาปฏิบติ/ทดลอง หน่วยกิตละ 3,000.- บาท
    > รายวิชาปฏิบติวิชาชีพ หน่วยกิตละ 3,500.- บาท
         
  >> รายวิชาวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 3,500.- บาท
       
หมวดค่าบำรุงปกติ        
  >> ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)   10,000.- บาท