หมวดค่าหน่วยกิต        
  >> หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    
             > บรรยาย หน่วยกิตละ 1,000.- บาท
    > ปฏิบติ หน่วยกิตละ 1,500.- บาท
               
  >> หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
             > บรรยาย หน่วยกิตละ 1,000.- บาท
    > ปฏิบติ หน่วยกิตละ 1,500.- บาท
         
  >> หมวดพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    
  > บรรยาย หน่วยกิตละ 1,000.- บาท
  > ปฏิบติ หน่วยกิตละ 1,500.- บาท
         
หมวดค่าบำรุงปกติ        
  >> ค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา)   8,000.- บาท