แผนภูมิการบริหารงาน
 
• แผนภูมิการบริหารงานของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2559
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  • กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย