แผนภูมิการบริหารงาน
 
• แผนภูมิการบริหารงานของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2560
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  • กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย