ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่   
     
  เครื่องแบบสำหรับนักศึกษาใหม่  
 

ฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 
  การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
  ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
  เอกสารประกอบการทําสัญญาการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต        
  รายละเอียดการตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี