1. รัก และ สามัคคี
Love and Unity
  2. อาสา และ ช่วยเหลือ
Volunteer and Helpfulness
  3. กล้าหาญ และ เสียสละ
Courage and Sacrifice
  4. อดทน และ อดกลั้น
Endurance and Restraint
  5. ซื่อสัตย์ และ สุจริต
Faithfulness and Honesty
  6. ให้อภัย และ ใจสุภาพ
Forgiveness and Politeness
  7. สร้างสันติ และการปรองดอง
Peace making and Reconciliation
  8. ใส่ใจ และ ใฝ่รู้
Concentration and Inquisitiveness
  9. ไตร่ตรอง และ รู้คิด
Analytical thinking and Critical Thinking
  10. มีเป้าหมาย และ มุ่งความสำเร็จ
Goal- Orientation and Toward Success