ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติ
1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ หรือต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรอง   เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี

2.Master of Arts Program  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือ
ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองและมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย   2  ปี

หลักฐานประกอบ
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• สำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ต้องการหลักฐานเพิ่มเติม  ดังนี้
      • หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด
      • บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
      • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ ก.พ. รับรอง

1.สมัครด้วยตนเอง:
1.1  ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ

1.2  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144  หมู่ 7  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เลขที่  328  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครแล้วจะได้รับ
เอกสาร  3  ฉบับคือ ใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์วัดความรู้  และรายละเอียดประกอบการสมัคร

2.สมัครทางไปรษณีย์:
2.1 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี) ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ 

2.2 ให้ผู้สมัครซื้อธนาณัติ  (จำนวน  440  บาท   เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร) สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยคริสเตียน และส่งใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5.4  มาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000  

3.สมัครทาง internet :
3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ได้ที่   www.christian.ac.th  โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้ครบถ้วน 

3.2 ส่งธนาณัติค่าสมัครจำนวน  440 บาท   สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครและธนาณัติมาที่
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  144  หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกดังนี้
      •สัมภาษณ์  และทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายหลังจากการสัมภาษณ์แล้ว
หรือแสดงใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)