• สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
Doctor of Philosophy in Public and Private Management

  • สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Doctor of Philosophy in Nursing Administration