หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
• สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาเทววิทยา