หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
• สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์