• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.: Bachelor of Nursing Science

more detail>>
  • Bachelor of Nursing Science Program
B.N.S.: Bachelor of Nursing Science
more detail>>
     
 
• สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science in Physical Therapy

more detail>>
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering

more detail>>
     
 
• สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science in Innovation in Food Technology

more detail>>
  • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Bachelor of Science in Animation and Multimedia

more detail>>
     
 
• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy

more detail>>
  • B.A.: Bachelor of Arts Program in Tourism Industry
( International Program)

more detail>>