ระดับปริญญาเอก
คุณสมบัติ
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ
   ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองทุกสาขาวิชา ทั้งนี้สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   ปริญญาโทสาขาวิชาใดก็ได้
• มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  2  ปี ยกเว้นสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตของรายวิชา
  ทางการบริหารจัดการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ในระบบทวิภาค 
• กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติตามข้อ  2  คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรจะกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 
   9  หน่วยกิต

หลักฐานประกอบ
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าระดับละ 1 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังปฏิบัติงานใน หน่วยงานใด หนังสือรับรองต้องเป็นของผู้บังคับบัญชา 1 ฉบับ และ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีก 1 ฉบับ

โครงร่างวิจัยโดยย่อหรือกรอบแนวคิดการวิจัยโดยให้มีรายละเอียดดังนี้
• ความสำคัญของปัญหาที่ต้องการศึกษาวิจัย (Significance of Justification)
• วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย (Research Objectives)
• ชนิดของรูปแบบการวิจัย (Type of Research Design)
• คำถามวิจัยและหัวข้อวิจัย (Research Problem and Question )
• กรอบความคิดการวิจัย (Research Conceptual Framework)
• บรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอ้างอิง (Bibliography or List of References)

การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ ก.พ. รับรอง

1.สมัครด้วยตนเอง:
1.1  ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.christian.ac.th  หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี)  ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ 

1.2  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144  หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เลขที่  328  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครแล้วจะได้รับ
เอกสาร  3  ฉบับคือ ใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์วัดความรู้  และรายละเอียดประกอบการสมัคร

2.สมัครทางไปรษณีย์:
2.1  ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.christian.ac.th หรือขอรับใบสมัคร (ฟรี)  ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 

2.2  ให้ผู้สมัครซื้อธนาณัติ  (จำนวน 440  บาท เป็นค่าสมัครและค่าส่งเอกสาร) สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยคริสเตียน และส่งใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5.4  มาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000

3.สมัครทาง internet :
3.1  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ได้ที่  www.christian.ac.th  โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้ครบถ้วน 

3.2  ส่งธนาณัติค่าสมัครจำนวน  440 บาท   สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครและธนาณัติมาที่
        มหาวิทยาลัยคริสเตียน  144  หมู่  7  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

การสอบคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกดังนี้
      • สัมภาษณ์  พร้อมส่งหัวข้อและกรอบแนวคิดการทำวิจัย
      • ทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลังจากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว
         หรือแสดงใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)