สมัครเรียน online
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรระดับปริญญาโท
• หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรนานาชาติ
 
  ใบสมัคร
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรระดับปริญญาโท
• หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรนานาชาติปริญญาตรี
• ใบสมัครหลักสูตรนานาชาติปริญญาโท/เอก
     
ระดับปริญญาตรี
• คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
• หลักฐานประกอบ
• การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• การสอบคัดเลือก
• ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ปฏิทินการรับสมัคร
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) ** ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
• หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
     
ระดับปริญญาโท
• คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
• หลักฐานประกอบ
• การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• การสอบคัดเลือก
• ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  อัตราค่าเล่าเรียน
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรระดับปริญญาโท
• หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรนานาชาติปริญญาตรี
 
     
ระดับปริญญาเอก
• คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
• หลักฐานประกอบ
• การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• การสอบคัดเลือก
• ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
• หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา
• ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสมัครเข้าอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ภาคการศึกษาที่ 1/2557
• อัตราค่าบำรุงหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• ใบสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยคริสเตียน
• เรื่อง ข้อปฏิบัติการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาหอพักเข้าทะเบียนบ้าน
   ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

• ภาพตัวอย่างห้องพักประเภทต่างๆ
 
 
     
International and Bilingual Program
• Qualifications
• Required Documents
• Application Procedures
• Admission Options
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
• ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืม กยศ. มาก่อน (สำหรับผู้กู้รายใหม่)
• แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101_ปีการศึกษา2556 (สำหรับผู้กู้รายใหม่)
• ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เคยกู้ยืม กยศ. มาก่อน (สำหรับผู้กู้รายเก่า)
• แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101_ปีการศึกษา2556 (สำหรับผู้กู้รายเก่า)
    • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
     
ขอคำแนะนำ
• Call Center โทร. 0-3422-9480
• E-Mail christian@christian.ac.th
  เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
• คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.)