หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Call Us Now +66-3438-8555


• International Program
  B.A.: Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation ...more detail...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program ...more detail...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary ...more detail...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science Program in Physical Therapy ...more detail...


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
Bachelor of Science Program in Animation and Multimedia...more detail...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology ...more detail...


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports Science and Exercise ...more detail...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Sciences ...more detail...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety ...more detail...

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering ...more detail...

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Theology ...more detail...