หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Call Us Now +66-3438-8555

• Bachelor of Nursing Science Program
(International Program) ...more detail...

• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program ...more detail...

• สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science Program in Physical Therapy ...more detail...

• สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering ...more detail...

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Sciences ...more detail...

• สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology ...more detail...

• สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety ...more detail...


• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports Science and Exercise ...more detail...

• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program ...more detail...


• สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
Bachelor of Science Program in Animation and Multimedia...more detail...

• สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
Bachelor of Business Administration Program in Medical Secretary ...more detail...


•  B.A.: Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation
(International Program) ...more detail...

• คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Theology ...more detail...