News & Event

Call Us Now +66-3438-8555

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560
“ช่อมะกอกเกมส์ 2561 กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
ACUCA Student Camp 2018
2018 CJCU Partner School President Forum
โครงการ “ลดอุบัติเหตุทางถนน”
พิธีนมัสการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน